§2. CHUYỂN ĐỘNG THANG ĐỀUKIẾN THỨC Cơ BẢNChuyển rượu cồn thẳng đềuTốc độ trung bình. ..., Quãng đường đi đượcToe độ vừa phải =— ,,—Thời gian chăm động sCông thức:v,b = Ỹ(2.1)Đơn vị của vận tốc trung bình là mét trên giây (kí hiệu m/s), bên cạnh đó người ta còn dùng đơn vị kĩlômét trên tiếng (km/h),...Chuyển hễ thẳng đềuChuyển đụng thẳng số đông là hoạt động có hành trình là đường thẳng cùng có vận tốc trung bình tương đồng trên mọi quãng đưồng (khi đó tốc độ trung bình phẳng phiu tốc của vật: vlb = v).Quãng đưởng đi được trong hoạt động thẳng hầu như Quãng lối đi được s trong chuyển động thẳng đều:(2.1)=>s = v,bt-=vt(2.2)V là vận tốc của vật.Trong vận động thẳng đều, quãng đường đi được s tỉ lệ thành phần thuận với thời gian vận động t.Phương trình chuyển động và đổ thị tọa độ - thời hạn của chuyển động thẳng đểuPhương trình chuyển động thẳng hầu hết «0 AMXI*- .’s í; Xo1—4Giả sử có một hóa học điểm M, bắt đầu từ một điểm A trên tuyến đường thẳng Ox, hoạt động thẳng gần như theo phương Ox với vận tốc V (Hình 2.1). Điểm A cáchgốc o một khoảng OA = x0. đem mốcXthời gian là lúc chất điểm bắt đầuHmh 2.1chuyển động. Tọa độ của hóa học điểm sau thời gian chuyển động t vẫn là:X = x0 + s = x0 + vt(2.3)Phương trình (2.3) hotline là phương trình chuyển Ợộng thẳng mọi của chất điểm M.Đố thị tọa độ của vận động thẳng đều Đồ thị tọa độ - thời hạn của vật hoạt động thẳng đều chính là đồ thị của phương trình X = x0+ vt. Đỏ là một trong những đường thẳng., phần đa vật vận động thẳng đểu bao gồm cùng gia tốc nhưng không giống x0 thì đổ thị tọa độ của bọn chúng là đa số đường thẳng tuy nhiên song (vì cùng thông số góc là v). (hình 2.2).C1. Dựa vào giò" tàu làm việc Bảng 1.1 (trang 10 SGK đồ lí 10), hãy tính vận tốc trung bình của đoàn tàu bên trên đường hà nội - dùng Gòn, biết tuyến đường này lâu năm 1726km với coi như thẳng.HOẠT ĐỘNG c. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPChuyển đụng thẳng đẻu là gì?Nêu những đặc điếm của chuyển động thẳng đều.Tô’c độ trung bình là gì?Viết bí quyết tính quãng đường đi được và phương trình chuyển dộng của chuyến rượu cồn thang đều.Nêu cách vẽ đồ vật thị tọa độ - thời gian của một chuyến hễ thẳng đềuTrong chuyến động thẳng đềuquãng lối đi được s tỉ trọng thuận với gia tốc V.tọa độ X tỉ lệ thành phần thuận với gia tốc V.c. Tọa độ X ti lệ thuận cùng với thời-gian gửi dộng t.D. Quãng đường đi dược s tỉ trọng thuận với thời gian chuyến dộng t.Chọn đáp án đúng.Chi ra câu sai. Vận động tháng dều có nhừng dặc điếm sau:Quỹ đạo là 1 trong những đường thăng;Vật đi được hầu hết quàng con đường bàng nhau vào nhùng khoảng thời hạn băng nhau bất ki; c. Tô’c độ vừa phải trên phần đa quãng nhịn nhường là như nhau;D. Tôc độ không đối trường đoản cú lúc xuất phát đến thời gian dừng lại.Đổ thị tọa độ - thời gian trong siêng động mon của một chiếc xe gồm dạng như ớ hình 2.3. Trong khoáng thời gian nào xe chuyến đụng tháng đều?Chi trong khoáng .thời gian từ bỏ 0 mang đến t|.Chi trong khoang thời gian từ ti đẻn ty. C. Vào khoáng thời gian từ tu đẻn ty D. IỸhòng có lúc nào xe siêng động mon đều.Hai ỏtó xuất phát cùng một cơ hội từ nhì dịa diêm A cùng B biện pháp nhau 10 km bên trên một con đường thang qua A và B. Chăm dộng cùng chiều từ A black B. Tốc dộ cứa ỏtó khởi đầu từ À là 60 kmdn cúa-ótô bắt đầu từ B là 40 km/h.Lây gốc tọa dộ ớ A. Goc thời gian là lúc xiiãt phát, hãy viêl cong tluíc I.inli quàng mặt đường di dược và phương trình chăm dộng cũa nhì xe.Vè dồ thị tọa dộ - thời hạn cúa hai xe trên và một hệ trục tx. T).Dựa vào dồ thị tọa dộ thời gian dê xác dinh vị trí và thời diêm mà xe A đuối lụp xe B.Một oto tái bắt nguồn từ thành phó 11 chuyến dộng mon déu về phía thánh phố phường vời tốc dộ 60 km/h. Khi dên thành phô D phương pháp II 60kni thì xe dừng lại 1 giờ. Kế tiếp xe tiếp tục chuyến dộng phần đa về phía p với tôc độ 40km/h. Tuyến phố H - phường coi như tháng• với dài ìookm.Viết công thức tinh quãng dường đi được vít phương trình chuyến dộng cùa ôtõ trêu nhì quãng đường H D vá D - p Góc tọa độ mang ứ H. Gôc thời gian la lúc xe xuất phát từ 11.bl Vẽ trang bị thị tọa dộ - thời hạn cùa xe cộ trẽn cà tuyến phố II P.Dựa vào dồ thị. Xác dinh thời khắc xe đèn p.Kiểm tra két thừa cùa cau c) bàng phép tinh.D. LỜI GIẢI• Hoạt độngCl.V,1, = --= kcfy = 52,3 (km/h)t 33• câu hỏi và bài tậpTr 13. SGK.Đặc diểm của chuyên động thắng đều:quỹ đạo là một trong những đường tháng.Vị), trên mọi phần đường như nhau.Tr.12 SGK.Tr 13 SGK.- Dựng hệ trục tọa độ Otx.Trục hoành Ot ở ngang, từng độ chia ứng cùng với l khoáng thời gian nào kia Ulrich hợp mang đến tìtng bài toán).Trục tung Ox trực tiếp đứng, mồi dộ chia ứng với 1 độ lâu năm thích hợp.Tìm nhị điếm có tọa độ (ti; X|) cùng (tv; Xu) thỏa mãn phương trình chuyền cồn X = Xu + vtVẽ con đường thẳng qua nhị diêm đó (chi vẽ phần đường chiến thắng ứng với khoáng thời hạn ké từ thời điểm bắt đầu khao giáp 1.Ví dự: Vẽ dồ thị biêu diễn tọa"độ ■ thời gian cùa chuyến hễ X = 10 + 30t (h; km).D. Quãng đường đi được s tỉ trọng thuận với thời gian chuyến rượu cồn t (Trong toán học, hàm tỉ lệ thuận là hàm y = ax, cùng với a là một trong hằng số)D. Tốc độ không đổi từ lúc phát xuất đến thời gian dừng lại.(Lúc xuất phát vận tốc phải tăng dần đều từ 0 đến V, dịp dừng tốc độ phải sút dần từ bỏ V về 0).:A.


Bạn đang xem: Bài tập vật lý 10 bài 2


Xem thêm: Xử Nữ Sinh Tháng Mấy - Tính Cách, Biểu Tượng Cung Xử Nữ

Xe chuyên động thắng phần đông trong khoẩ/ig thời hạn từ 0 mang lại t|.a) chọn gốc tọa độ o = A, chiều dương trục Ox cùng chiều chuyếnđộng từ bỏ A mang lại B, gốc thời hạn t= 0 là cơ hội xuất phát.Xe AXe BX„|( = 10km V|Ị = 40km/hTọa độ đầu XoA = 0 Vận tốcVa = 60km/h60’x( km)X/ /x504030’■"Tim20(B)-1O/I/-í(A) 00,5t(h)Hin/I 2.5Phương trình chuyến rượu cồn Xa = 60t (km; h);Xii = 10 + 40t(km; h)Đồ thị:Từ đồ vật thị ta thấy giao điếm của hai tuyến đường thẳng là diêm M(0,5; 30)ÍSau 0,5h thì xe pháo A đuổi kịp xe B I Vị trí gặp mặt nhau biện pháp A 30kmChọn gô"c tọa độ 0 = H, chiều dương trục Ox là chiều đưa động, gốc thời hạn là lúc xuất phát từ H.Đoạn D - pX|| = 60kmv-2 = 40km/hs = 40(t - 2)(km; h)X = 60 + 40(t - 2)(km; lríĐoạn H - DTọa độ đầu:Xa = 0Vận tốc:V| = 60km/hCông thức quãng đường: s = 60t(km; h) Phương trình chuyến động: X = 60t (km; h) thời gian khảo sát:0 :Đồ thịTừ đồ gia dụng thị ta thây thời điếm xe pháo đến p. Là 3(h) xe pháo đến phường sau 3(h) kế’ tự lúc khởi nguồn từ H.Xe tới phường X = 100(km)«■ 60 + 40(t - 2) = 100Ot-2=Ị°°-ZẼ°40o t = 3(h) o xe tới phường lúc 3 giờ.