Hệ thống trắc nghiệm đồ lý 12 theo siêng đề tất cả đáp án giúp chúng ta luyện bài xích tập xuất sắc hơn, thành thục hơn.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm vật lý 12 theo chủ đề


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 THEO DẠNG, CHUYÊN ĐỀ CÓ ĐÁP ÁN

CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Bài 1 :ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

I. LÍ THUYẾT

Câu 1: Đối với xê dịch tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất mà tiếp đến trạng thái dao động của vật dụng được tái diễn như cũ được hotline là

A. Tần số dao động. B. Chu kì dao động.

C. Chu kì riêng biệt của dao động. D. Tần số riêng rẽ của dao động.

Câu 2: Chọn kết luận đúng khi nói tới dao đụng điều hoà cuả bé lắc lò xo:

A.Vận tốc tỉ lệ thuận cùng với thời gian. B.Gia tốc tỉ trọng thuận với thời hạn .

C. Quỹ đạo là một trong đoạn trực tiếp D. Quỹ đạo là một trong những đường hình sin

Câu 3: sức kéo về chức năng lên một chất điểm xê dịch điều hoà bao gồm độ lớn:

A. Tỉ lệ với bình phương biên độ.

B. Ko đổi nhưng lại hướng cầm đổi.

C. Cùng hướng ko đổi.

D. Tỉ lệ với độ béo của li độ và luôn luôn hướng về vị trí cân bằng

Câu4: Chọn phát biểu sai khi nói về dao hễ điều hoà:

A. Vận tốc luôn luôn trễ pha (pi)/2 đối với gia tốc. B. Gia tốc sớm pha (pi) so cùng với li độ.

C. Tốc độ và gia tốc luôn ngược pha nhau. D. Vận tốc luôn sớm pha (pi)/2 so với li độ.

Câu5: Đồ thị màn biểu diễn sự trở nên thiên của tốc độ theo li độ trong giao động điều hoà tất cả dạng là

A. Mặt đường parabol. B. Con đường tròn C. Con đường elip. D. Mặt đường hypebol 

Câu 6: lựa chọn câu sai khi nói đến chất điểm xấp xỉ điều hoà:

A.Khi chất điểm vận động về vị trí cân bằng thì chuyển động nhanh dần hồ hết


B.Khi qua vị trí cân nặng bằng, tốc độ của chất điểm gồm độ bự cực đại

C.Khi vật ở trong phần biên, li độ của hóa học điểm có giá trị cực đại

D.Khi qua vị trí cân bằng, tốc độ của chất điểm bởi không

Câu 7: Trong giao động điều hòa, phần đông đại lượng nào dưới đây dao cồn cùng tần số cùng với li độ?

A. Vận tốc, vận tốc và lực. B. Vận tốc, động năng và núm năng.

C. Động năng, vậy năng cùng lực. D. Vận tốc, gia tốc và động năng.

Câu 8: Trong giao động điều hoà thì:

A. Qua địa chỉ cân phẳng phiu tốc luôn luôn lớn độc nhất

B. Vận tốc vừa phải trong một chu kỳ bằng không

C. Gia tốc có độ lớn cực to tại một địa điểm khi vật có li độ nhỏ tuổi nhất

D. Tốc độ cực lớn gấp 2 lần vận tốc trung bình vào một chu kỳ

Câu 9. giao động cơ học thay đổi chiều khi 

A.. Vừa lòng lực tác dụng có độ béo cực tiểu. B. Hòa hợp lực tính năng bằng không.

C.. Thích hợp lực tác dụng có độ lớn cực to D. Thích hợp lực chức năng đổi chiều


Câu 10: lúc một chất điểm giao động điều hòa, lực tổng hợp tác dụng lên thứ theo phương dao động có

A. chiều luôn hướng về vị trí thăng bằng và độ mập tỉ lệ với khoảng cách từ vật mang lại vị trí cân nặng bằng.

B. chiều luôn luôn ngược chiều chuyển động của trang bị khi vật vận động từ biên về vị trí cân nặng bằng.

C. độ lớn cực to khi vật chuyển động qua vị trí cân đối và độ khủng cực tiểu khi vật tạm dừng ở nhì biên.

D. chiều luôn cùng chiều chuyển động của vật khi vật vận động từ vị trí thăng bằng ra biên.

Câu 11 Trong chuyển động dao động điều hoà của một trang bị thì tập hợp ba đại lượng như thế nào sau đó là không chuyển đổi theo thời gian?

A. Lực; vận tốc; tích điện toàn phần. B. Biên độ; tần số góc; gia tốc.

C. Rượu cồn năng; tần số; lực.   D.biên độ; tần số góc; tích điện toàn phần.

II. BÀI TẬP

Dạng 1.Phương trình dao động điều hòa

a. Đọc phương trình

Câu 12:Một con lắc lò xo xê dịch với phương trình x = 6cos(20(pi)t) cm. Khẳng định chu kỳ, tần số xê dịch chất điểm.


 A. F =10Hz; T= 0,1s . B. F =1Hz; T= 1s. C. F =100Hz; T= 0,01s D. F =5Hz; T= 0,2s

Câu 13 Một vật xê dịch điều hòa theo phương trình: (x=3cos(2pi t-fracpi 3)), trong đó x tính bởi cm, t tính bằng giây. Gốc thời gian đã được lựa chọn lúc vật có trạng thái vận động như ráng nào?

A.Đi qua Vị trí bao gồm li độ x = -1,5 cmvà đang hoạt động theo chiều dương trục Ox

B.Đi qua vị trí có li độ x =1,5 cmvà đang vận động theo chiều âm của trục Ox

C.Đi qua vị trí có li độ x =1,5 centimet và đang vận động theo chiều dương trục Ox

D.Đi qua vị trí gồm li độ x = - 1,5cm cùng đang vận động theo chiều âm trục Ox

Câu 14: Phương trình giao động của một vật gồm dạng x = Acos2((omega)t +(pi)/4). Chọn kết luận đúng.

A. Vật xê dịch với biên độ A/2. B. Vật giao động với biên độ A.

C. Vật xấp xỉ với biên độ 2A. D. Vật giao động với pha ban đầu (pi)/4.

b. Viết phương trình 

Câu 15: Một vật xấp xỉ điều hoà với tần số góc (omega) = 5rad/s. Thời gian t = 0, vật trải qua vị trí bao gồm li độ x = -2cm cùng có gia tốc 10(cm/s) nhắm đến phía địa điểm biên ngay gần nhất. Phương trình xê dịch của thiết bị là


A. X = 2cos(sqrt2)(5t + (fracpi 4))(cm). B. X = 2cos (sqrt2)(5t - (fracpi 4))(cm).

C. X = cos(sqrt2)(5t + (frac5pi 4))(cm). D. X = 2cos(sqrt2)(5t + (frac3pi 4))(cm).

*Câu 16 Một vật xấp xỉ điều hoà gồm đồ thị như hình vẽ. Phương trình giao động của trang bị là:

*

 A. X = 4cos((fracpi 3)t - (fracpi 3)) cm B. X = 4cos((pi)t - (fracpi 6)) cm

C. X = 4cos((fracpi 3)t + (fracpi 6)) centimet D. X = 4cos((pi)t - (frac5pi 6)) cm

Dạng 2. Vận tốc, vận tốc trong xấp xỉ điều hòa

a. Biểu thức

Câu 17. Chất điểm xê dịch điều hoà cùng với x = 5cos(20t - (fracpi 6)) (cm) thì có vận tốc

A.v = 100sin(20t + (fracpi 6)) m/s. B. V = 5 sin(20t - (fracpi 6)) m/s

C. V = 20sin(20t + (pi)/2) m/s D. V = -100sin(20t - (fracpi 6)) cm/s.


Câu 18: Phương trình xấp xỉ cơ điều hoà của một hóa học điểm là x = Acos((omega t+frac2pi 3)). Gia tốc của nó sẽ biến đổi thiên điều hoà cùng với phương trình:

A. (a=Aomega ^2cos(omega t-fracpi 3)) B. (a=Aomega ^2sin(omega t-frac5pi 6))

C. (a=Aomega ^2cos(omega t+fracpi 3)) D. (a=Aomega ^2cos(omega t+frac2pi 3))

Câu 19.  Một vật xê dịch điều hòa với phương trình: x = 6sin ((pi)t + (fracpi 6) ) (cm). Li độ và tốc độ của đồ ở thời khắc t = (frac13)s là:

A. X = 6cm; v = 0 B. X = 3(sqrt3)cm; v = 3(pi sqrt3) cm/s

C. X = 3cm; v = 3(pi sqrt3) cm/s D. X = 3cm; v = -3(pi sqrt3) cm/s

Câu 20. Vật giao động điều hoà theo hàm cosin với biên độ4 centimet và chu kỳ 0,5 s ( lấy ) .Tại 1 thời điểm mà pha giao động bằng thì vật dụng đang chuyển động lại ngay gần vị trí thăng bằng (frac7pi 3). Tốc độ của vật tại thời đặc điểm đó là


 A. – 320 cm/s2 B. 160 cm/s2 C. 3,2 m/s2 D. - 160 cm/s2   

*Câu 21 hai vật dao động điều hòa dọc theo những trục tuy vậy song cùng với nhau cùng vị trí cân nặng bằng. Phương trình dao động của những vật theo lần lượt là x1 = A1cos(omega)t (cm) cùng x2 = A2cos(wt - (fracpi 2)) (cm). Biết 32(x_1^2) + 18(x_2^2) = 1152 (cm2). Tại thời điểm t, vật thiết bị hai trải qua vị trí bao gồm li độ x2 = 4(sqrt3)cm với gia tốc v2 = 8(sqrt3) cm/s. Khi ấy vật thứ nhất có vận tốc bằng

A. 24(sqrt3)cm/s. B. 24 cm/s. C. 18 cm/s. D. 18(sqrt3)cm/s.

Câu 22: Phương trình vận tốc của một vật xấp xỉ điều hoà là v = 120cos20t(cm/s), với t đo bởi giây. Vào thời điểm t = T/6(T là chu kì dao động), vật bao gồm li độ là

A. 3 cm. B. -3 cm. C. 3(sqrt3) cm. D. -3(sqrt3) cm.

b. Cách làm độc tập thời gian

Câu 23: Một vật giao động điều hoà có phương trình xê dịch là x = 5cos(2(pi)t +(pi)/3)(cm). Vận tốc của đồ vật khi gồm li độ x = 3cm là


A. 25,12cm/s. B. (pm) 25,12cm/s. C. (pm) 12,56cm/s. D. 12,56cm/s.

Câu 24: Một vật xấp xỉ điều hoà bao gồm phương trình xấp xỉ là x = 5cos(2(pi)t +(pi)/3)(cm). Rước (pi ^2) = 10. Tốc độ của vật dụng khi tất cả li độ x = 3cm là

A. -12cm/s2. B. -120cm/s2. C. 1,20m/s2. D. - 60cm/s2.

Câu 25: Một bé lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng .Ở vị trí cân bằng lò xo giãn nở ra 10 cm. đến vật xấp xỉ điều hoà .Ở thời điểm thuở đầu có gia tốc 40 cm/s và gia tốc -4(sqrt3) m/s2. Biên độ dao động của đồ là (g =10m/s2)

 A. (frac8sqrt3) cm. B. 8(sqrt3) cm. C. 8cm. D. 4(sqrt3) cm.

*Câu 26: Một hóa học điểm xê dịch điều hoà. Tại thời gian t1 li độ của chất điểm là x1 = 3cm và v1 = -60cm/s. Tại thời khắc t2 bao gồm li độ x2 = 3(sqrt2) cm với v2 = 60(sqrt2) cm/s. Biên độ cùng tần số góc giao động của chất điểm theo thứ tự bằng

A. 6cm; 20rad/s B. 6cm; 12rad/s. C. 12cm; 20rad/s. D. 12cm; 10rad/s.


C. Cực lớn , cực tiểu

Câu 27 Một vật khối lượng 2kg treo vào trong 1 lò xo có hệ số đàn hồi k = 5000N/m. Kéo vật thoát khỏi vị trí cân đối một đoạn 5cm rồi thả không tốc độ đầu. Thì vận tốc cực to là:

A. 230cm B. 253cm/s C. 0,5cm/s D. 2,5m/s

Câu 28: Một chất điểm dao động điều hoà cùng với tần số bằng 4Hz với biên độ dao động 10cm. Độ phệ gia tốc cực đại của chất điểm bằng

A. 2,5m/s2. B. 25m/s2. C. 63,1m/s2. D. 6,31m/s2.

Câu 29: Một vật xê dịch điều hòa dọc từ trục Ox. Gia tốc của trang bị khi qua vị trí thăng bằng là 62,8cm/s cùng gia tốc ở chỗ biên là 2m/s2. Lấy (pi ^2) = 10. Biên độ với chu kì giao động của thứ lần lượt là

A. 10cm; 1s. B. 1cm; 0,1s. C. 2cm; 0,2s. D. 20cm; 2s.

*Câu 30 : Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 3m/s cùng gia tốc cực lớn bằng 30(pi)(m/s2). Thời điểm thuở đầu vật có vận tốc 1,5m/s và nỗ lực năng vẫn tăng. Hỏi vào thời điểm nào dưới đây vật có gia tốc bằng 15(pi) (m/s2):


A. 0,05s; B. 0,20s C. 0,10s; D. 0,15s;

d. Chiều của vận tốc tốc độ

*Câu 31: Đồ thị hình dưới màn trình diễn sự biến hóa thiên của li độ u theo thời gian t của một vật xê dịch điều hòa.

Tại điểm nào, trong các điểm M, N, K cùng H tốc độ và tốc độ của vật được đặt theo hướng ngược nhau.

*

A. Điểm H B. Điểm K C. Điểm M D. Điểm N

Dạng 3.Thời gian trong xê dịch điều hòa

a.Thời điểm

Câu 32: Một vật xê dịch điều hoà cùng với phương trình x = 4cos(4(pi)t + (fracpi 6)) cm. Thời khắc thứ 3 vật dụng qua vị trí x = 2cm theo hướng dương.

A. 9/8 s B. 11/8 s C. 5/8 s D. 1,5 s

Câu 33: Con rung lắc lò xo xê dịch điều hoà xung quanh phẳng ngang với chu kì T = 1,5 s cùng biên độ A = 4cm, pha lúc đầu là 5(pi)/6. Tính từ dịp t = 0, vật có toạ độ x = -2 cm lần thiết bị 2005 vào thời gian nào:

A. 1503s. B. 1503,25s. C. 1502,25s. D. 1503,375s.


Câu 34: Một vật giao động điều hoà theo phương trình x = 10cos((pi))(cm). Thời khắc vật đi qua vị trí N tất cả li độ xN = 5cm lần đồ vật 2009 theo hướng dương là

A. 4018s. B. 408,1s. C. 410,8s. D. 401,77s.

Câu 35. Một vật giao động điều hòa với phương trình x = 4cos((pi)t - (pi)/6)cm. Thời điểm thứ 2013 vật đi qua vị trí cách vị trí cân đối một đoạn 2cm là:

A. 4023/8 s B. 503s C. 503/2s D. 2013/2s

Câu 36. Một vật xấp xỉ điều hòa theo phương trình x = Acos(omega)t. Thời điểm trước tiên gia tốc của vật gồm độ lớn bằng nửa gia tốc cực to là:

A. T/4 B. 5T/12 C. T/6 D. T/12 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Câu 43: chất phóng xạ pôlôni (_84^210 extrmPo) phát ra tia và biến hóa thành chì (_82^206 extrmPb). đến chu kì bán rã của (_84^210 extrmPo) là 138 ngày. Ban sơ (t=0) tất cả một mẫu mã pôlôni nguyên chất. Tại thời gian t, tỉ số cân nặng của Pb cùng Po là 0,4062. Kiếm tìm tuổi của mẫu Po nói trên


A. 138 ngày B. 276 ngày C. 414 ngày D. 69 ngày

*Câu 44: Một hóa học phóng xạ pôlôni (_84^210 extrmPo) phát ra tia (alpha) và thay đổi thành bền cùng với chu kì phân phối rã 138 ngày. Tại thời khắc t thỉ số cân nặng của hóa học X cùng Po là 103:35. Tuổi của mẫu hóa học là

A. 138 ngày B. 276 ngày C. 414 ngày D. 69 ngày

*Câu 45: Hiện ni urani tự nhiên và thoải mái chứa nhì đồng vị phóng xạ (^235 extrmU) và (^238 extrmU), với phần trăm số hạt (^235 extrmU) và (^238 extrmU) số phân tử là 7:1000. Biết chu kì chào bán rã của (^235 extrmU) và (^238 extrmU) lần lượt là 7,00.108 năm và 4,50.109 năm. Từ thời điểm cách đây bao nhiêu năm, urani thoải mái và tự nhiên có tỷ lệ số hạt (^235 extrmU) và (^238 extrmU) số phân tử là ?

A. 2,74 tỉ năm. B. 2,22 tỉ năm. C.1,74 tỉ năm. D. 3,15 tỉ năm.

*Câu 46: Ngày ni tỉ lệ số nguyên tử của U235 là 0,72% urani tự nhiên, còn sót lại là U238. Cho biết chu kì phân phối rã của bọn chúng là 7,04.108 năm với 4,46.109 năm. Tỉ lệ thành phần của U235 trong urani tự nhiên vào giai đoạn trái khu đất được tạo thánh cách đó 4,5 tỉ năm là:


A.30,26%. B.46%. C.23,23%. D.16%.

*Câu 47: Trong thời gian 1 giờ tính từ lúc thời điểm ban đầu t = 0, một lượng hóa học phóng xạ (_11^23 extrmNa) có 1028 nguyên tử bị phân rã, cũng trong thời gian 1 giờ đồng hồ nhưng kế tiếp 45 tiếng (kể từ lúc t=0) bao gồm 1,25.1027 nguyên tử bị phân rã. Chu kì chào bán rã của na là

A. 22,5 giờ B. 10 giờ đồng hồ C. 30 giờ D. 15 giờ

*Câu 48: Để khẳng định lượng máu trong dịch nhân fan ta tiêm vào ngày tiết một fan một lượng nhỏ dại dung dịch chứa đồng vị phóng xạ Na24 (chu kỳ buôn bán rã 15 giờ) tất cả độ phóng xạ 2(mu)Ci. Sau 7,5 giờ fan ta mang ra 1cm3 máu fan đó thì thấy nó tất cả độ phóng xạ 502 phân rã/phút. Thể tích tiết của bạn đó bằng bao nhiêu?

A. 6,25 lít B.8,84 lít C.5,52 lít D. 4,60 lít

*Câu 49: yếu tố đồng vị phóng xạ C14 gồm trong khí quyển có chu kỳ luân hồi bán rã là 5568 năm. Hầu hết thực đồ vật sống trên Trái Đất hấp thụ cacbon bên dưới dạng CO2 những chứa một lượng cân bằng C14. Vào một ngôi chiêu mộ cổ, tín đồ ta tìm thấy một mảnh xương nặng 18g với độ phóng xạ 112 phân rã/phút. Hỏi đồ vật hữu cơ này đang chết cách đây bao nhiêu lâu, biết độ phóng xạ từ C14 sinh hoạt 1g xương động vật hoang dã sống là 12 phân rã/phút.


A. 5934năm B. 7689năm C. 3246 năm D. 5275 năm.

*Câu 50: Một chủng loại phóng xạ Ra226 nguyên hóa học với chu kì chào bán rã 1570 năm. Biết tổng thể nguyên tử ban sơ là 6,023.1023. Số nguyên tử Ra226 bị phóng xạ trong thời gian thứ 786 là:

A. 1,5.1020 B. 1,88.1020 C. 2,02.1020 D. 1,24.1020

*Câu 51: Poloni Po210 là hóa học phóng xạ cùng với chu kì cung cấp rã 138 ngày (1 nguyên tử Po phóng xạ vạc ra 1 phân tử (alpha) và thay đổi đồng vị bền). Một mẫu Po210 nguyên chất có khối lượng thuở đầu là 0,01 g. Các hạt (alpha) phát ra phần đông được hứng lên một phiên bản của tụ năng lượng điện phẳng gồm điện dung 2, bạn dạng còn lại nối đất. Biết rằng tất cả các hạt (alpha) sau lúc đập vào bản tụ chế tạo thành nguyên tử He. Mang lại NA=6,02.1023 mol-1. Sau 5 phút hiệu điện gắng giữa hai bạn dạng tụ năng lượng điện là:

A. 3,2V B. 80 V C. Trăng tròn V D. 40 V

**Câu 52: Để đo chu kì buôn bán rã của một hóa học phóng xạ (eta ^-), người ta sử dụng máy đếm xung. Máy bước đầu đếm tại thời khắc t = 0. Đến thời điểm t1 = 7,6 ngày sản phẩm đếm được n1 xung. Đến thời gian t2=2t1 thiết bị điếm được n2=1,25n1. Chu kì cung cấp rã của lượng phóng xạ trên là bao nhiêu


A. 3,8 ngày B. 7,6 ngày C. 3,3 ngày D. 6,6 ngày

**Câu 53. Đồng vị (_14^31 extrmSi) phóng xạ b–. Một chủng loại phóng xạ (_14^31 extrmSi) ban đầu trong thời hạn 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã nhưng mà sau 3 giờ trong thời gian 1 phút có 17 nguyên tử bị phân rã. Xác định chu kì chào bán rã của chất đó.

A. 2,6 h. B. 3,6 h. C. 4,6h. D. 5,6 h.

**Câu 54: chất phóng xạ pôlôni (_84^210 extrmPo) phát ra tia và biến hóa thành chì (_82^206 extrmPb). Mang đến chu kì bán rã của (_84^210 extrmPo) là 138 ngày. Thuở đầu (t=0) tất cả một mẫu mã pôlôni nguyên chất. Tại thời khắc t, tỉ số giữa số phân tử nhân Pb và số phân tử nhân Po trong chủng loại 4:1, kế tiếp 552 ngày thì tỉ số giữa cân nặng hạt nhân Po cùng Pb trong mẫu là bao nhiêu, lấy khối lượng mol của các hạt nhân thông qua số khối của chúng

A. 105: 8137 B. 8137:105 C. 1:79 D. 79:1


**Câu 55: Một hạt bụi Ra (_88^226 extrmRa) có trọng lượng 1,8.10-8 (g) nằm giải pháp màn huỳnh quang quẻ 1cm. Màn có diện tích 0,03cm. Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng sủa trên màn, biết chu kì buôn bán rã của Ra là 1590 năm:

A.50. B.95. C.120. D.150.

Xem thêm: Cách Ghi Nhận Xét Sổ Theo Dõi Chất Lượng Giáo Dục Và Sổ Chủ Nhiệm

**Câu 56: Một người bệnh điều trị bằng đồng nguyên khối vị phóng xạ, dùng tia γ nhằm diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu tiên là (Delta)t =20 phút, cứ sau một tháng thì căn bệnh nhân đề xuất tới cơ sở y tế khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ kia có chu kỳ luân hồi bán chảy T = 4 tháng ((Delta)t

A. 28,2 phút. B. 24,2 phút. C. 40 phút. D. 20 phút.

**Câu 57: tín đồ ta trộn 2 mối cung cấp phóng xạ với nhau. Mối cung cấp phóng xạ đầu tiên có chu kì phân phối rã T1, mối cung cấp phóng xạ thứ 2 có chu kì buôn bán rã T2. Biết T1=2T2. Số phân tử nhân thuở đầu của nguồn trước tiên gấp 3 lần số hạt nhân lúc đầu của nguồn lắp thêm 2. Thời hạn để số phân tử nhân của hỗn hợp hai nguồn phóng xạ còn một nửa số hạt nhân lúc đầu là


A.1,25T2 B. 1,66T2 C. 1,5T2 D. 1,75T2

**Câu 58: Một khối chất phóng xạ lếu láo hợp bao gồm hai đồng vị với con số hạt nhân ban đầu như nhau. Đồng vị đầu tiên có chu kì T1 = trăng tròn ngày đồng vị thiết bị hai gồm T2 = 40 ngày. Sau thời hạn t1 thì tất cả 87,5% số hạt nhân của tất cả hổn hợp bị phân rã, sau thời gian t2 có 75% số phân tử nhân của các thành phần hỗn hợp bị phân rã. Tỉ số (fract_1t_2) là:

A. 1,5667 B. 1,500 C. 1,6784 D. 1,2563

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn đồ dùng lý lớp 12 - xem ngay