Cách giải những dạng bài tập về nước cứng hay, chi tiết

Với cách giải các dạng bài tập về nước cứng hay, chi tiết Hoá học tập lớp 12 bao gồm đầy đủ phương thức giải, ví dụ như minh họa và bài tập trắc nghiệm gồm lời giải cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết cách làm dạng bài tập nước cứng từ kia đạt điểm cao trong bài thi môn Hoá học lớp 12.

Bạn đang xem: Bài tập tính độ cứng của nước

*

A. Cách thức & Ví dụ

Lý thuyết và cách thức giải

* lưu giữ ý:

- Nước có nhiều ion Ca2+, Mg2+ là nước cứng.

- Nước không chứa hoặc chứa ít các ion bên trên gọi là nước mềm.

+ Nước cứng tạm thời: chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO-3.

+ Nước cứng tạm thời: chứa các ion: Ca2+, Mg2+, Cl- ,SO2-4.

Cách làm mềm nước:

Phương pháp hóa học:

Đối với nước cứng tạm thời, đun nóng hoặc dùng Ca(OH)2 rồi lọc kết tủa

Ca(HCO3)2 −tº→ CaCO3 + CO2↑ + H2O

Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2↓ + 2CaCO3 + H2O

Cả 2 loại nước cứng đều có thể dùng dung dịch Na2CO3

CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3↓ + Na2SO4

Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaHCO3

Ví dụ minh họa

Bài 1: Phát biểu nào tiếp sau đây là đúng?

A. Nước cứng là nước có chứa các muối CaCl2, MgCl2,...

B. Nước mềm là nước có chứa ít hoặc ko chứa các ion Ca2+, Mg2+

C. Nước trong tự nhiên đều là nước cứng vì có chứa cation Ca2+, Mg2+.

D. Nước khoáng đều là nước cứng.

Hướng dẫn:

Nước cứng là nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+.

Nếu nước có chứa Ca2+, Mg2+ nhưng dưới mức tới hạn thì ko gọi là nước cứng.

Bài 2: vào thể tích nước cứng có chứa 6.10-5 mol CaSO4 cần số gam Na2CO3 đủ làm mềm thể tích nước đó là:

A. 7,20 mg

B. 6,82 mg

C. 7,00 mg

D. 6,36 mg

Hướng dẫn:

Phản ứng: Na2CO3 + CaSO4 → CaCO3 + Na2SO4

Số mol Na2SO4 = số mol CaSO4 = 6.10-5 (mol)

Khối lượng Na2CO3 cần dùng là:

106 . 6.10-5 gam = 636.10-5 (gam) = 6,36 (mg)

Bài 3: Một cốc nước có chứa các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) và SO42- (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước vào cốc:

A. Có tính cứng toàn phần B. Có tính cứng vĩnh cửu

C. Là nước mềm D. Có tính cứng tạm thời.

Hướng dẫn:

-Phản ứng lúc đun sôi:

*

- Nhận xét: 2. NCa2+ + Mg2+ = 2.(0,02 + 0,04) = 0,12 > nHCO3-

Nên sau thời điểm đun nóng HCO3- đã chuyển hết thành kết tủa và CO2. Trong dung dịch còn Cl-,SO42- (Mg2+, Ca2+) dư cần nước còn lại vào cốc có tính cứng vĩnh cửu.

Bài 4: Dung dịch A chứa các cation Mg2+, Ca2+, Ba2+ và 0,1 mol Cl-, 0,2 mol NO3-. Thêm V lít dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch A để thu được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị của V là:

A. 150 ml

B. 300 ml

C. 200 ml

D. 250 ml

Hướng dẫn:

Các phương trình ion rút gọn:

*

Gọi x, y và z là số mol Mg2+, Ca2+ và Ba2+ vào dung dịch A. Dung dịch trung hòa điện nên: 2x + 2y + 2z = 0,1 + 0,2 = 0,3 → x + y + z = 0,15

Từ (1), (2) và (3) ⇒ nCO32- = x + y + z = 0,15 = nK2CO3

⇒ Vdd K2CO3 = 0,15/1 = 0,15 (lit)=150 (ml)

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Chất nào tiếp sau đây được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu?

A. Na2CO3 và Na3PO4 B. Na2SO4 và Na3PO4.

C. HCl và Na2CO3. D. HCl và Ca(OH)2.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: Một ly nước tất cả chứa những ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl-(0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) và SO42-(0,01 mol). Đun sối cốc nước trên cho tới khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thì nước còn sót lại trong cốc:

A. Gồm tính cứng trọn vẹn

B. Gồm tính cứng tồn tại

C. Là nước mượt

D. Có tính cứng nhất thời thời

Lời giải:

Đáp án: B

*

bởi lượng CO32- không đủ để kết tủa không còn ion Mg2+ hoặc Ca2+ nên trong hỗn hợp thu được sau phản ứng đựng Na+, Mg2+, Ca2+, Cl-, SO42- chính là nước cứng vĩnh cửu

Bài 3: vào một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3- và 0,02 mol Cl-. Nước vào cốc là:

A. Nước mềm

B. Nước cứng tạm thời

C. Nước cứng vĩnh cửu

D. Nước cứng toàn phần

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 4: mang lại các phản ứng tế bào tả các phương pháp khác nhau để làm mềm nước cứng (dùng M2+ cố cho Ca2+ và Mg2+) như sau:

*

Phương pháp nào có thể áp dụng với nước có tính cứng tạm thời?

A. (1)

B. (2)

C. (1) và (2)

D. (1), (2), (3) và (4)

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 5: Có các chất sau: NaCl, Ca(OH)2 ,Na2CO3, HCl . Cặp chất nào hoàn toàn có thể làm mượt nước cứng trong thời điểm tạm thời :

A. NaCl cùng Ca(OH)2

B. Ca(OH)2 với Na2CO3

C. Na2CO3 và HCl

D. NaCl và HCl

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 6: Có những chất sau:

(1) NaCl (2) Ca(OH)2 (3) Na2CO3

(4) HCl (5) K3PO4

các chất có thể làm mềm nước cứng trong thời điểm tạm thời là:

A. 1, 3, 5

B. 2, 3, 4

C. 2, 3, 5

D. 3, 4, 5

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 7: Ðể làm cho mềm nước cứng trường thọ ta hoàn toàn có thể dùng:

A. HCl

B. K2CO3

C. CaCO3

D. NaCl

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 8: Nước cứng trong thời điểm tạm thời là nước cứng bao gồm chứa ion HCO3- . Nước cứng mãi sau là nước cứng gồm chứa ion Cl- giỏi SO42-. Để làm mềm nước cứng có 3 các loại ion trên bạn ta:

A. Đun sôi nước

B. Dùng số lượng vừa đủ Ca(OH)2

C. Cần sử dụng dung dịch Na2CO3

D. Những câu trên đều đúng.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 9: tuyên bố nào không đúng khi nói về nước cứng:

A. Nước cứng là nước có tương đối nhiều ion Ca2+ cùng Mg2+

B. Nước cứng tạm thời là nước cứng có chứa ion HCO3-

C. Nước cứng vĩnh cữu là nước cứng gồm chứa ion CO32- cùng Cl-

D. Nước mềm là nước có chứa ít ion Ca2+ và Mg2+

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 10: Một chủng loại nước cứng chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl- , SO42- . Chất được dùng để làm mềm nước cứng bên trên là :

A. Na2CO3

B. HCl

C. H2SO4

D. NaHCO3

Lời giải:

Đáp án: A

*

Bài 11: hàng gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng trong thời điểm tạm thời của nước là :

A. NaOH, Na3PO4 , Na2CO3

B. HCl, NaOH , Na2CO3

C. KCl, Ca(OH)2, Na2CO3.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Meme Nghĩa Là Gì ? Đâu Là Ví Dụ Về Meme Trên Internet?

D. HCl, Ca(OH)2, Na2CO3.

Lời giải:

Đáp án: A

*

Bài 12: đến 2 ly nước chứa những ion: cốc 1: Ca2+, Mg2+, HCO3-, cốc 2: Ca2+, HCO3-, Cl-, Mg2+. Để khử hoàn toàn tính cứng của nước ở cả hai cốc tín đồ ta: