1Làm chấm dứt biết đáp án, phương pháp giải bỏ ra tiết.2Học sinh có thể hỏi và hội đàm lại nếu như không hiểu.3Xem lại lý thuyết, lưu bài xích tập và cảnh báo lại những chú ý4Biết điểm yếu và bao gồm hướng chiến thuật cải thiện


Bạn đang xem: Bài tập nhị thức niu tơn

Cho $x$ là số thực dương. Khai triển nhị thức Newton của biểu thức $left( x^2 + dfrac1x ight)^12$ ta có hệ số của số hạng đựng $x^m$ bằng $495.$ Tìm tất cả các cực hiếm của tham số $m.$


Hệ số của số hạng đựng (x^10) trong triển khai nhi thức (left( x + 2 ight)^n) biết n là số nguyên dương thỏa mãn nhu cầu (3^nC_n^0 - 3^n - 1C_n^1 + 3^n - 2C_n^2 - ... + left( - 1 ight)^nC_n^n = 2048) là:


Hệ số của (x^8) trong triển khai biểu thức (x^2left( 1 + 2x ight)^10 - x^4left( 3 + x ight)^8) thành đa thức bằng


Tìm hệ số của $x^6$ trong triển khai $left( dfrac1x + x^3 ight)^3n, + ,1$ cùng với $x e 0,$ biết $n$ là số nguyên dương thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại $3C_n, + 1^2 + nP_2 = 4A_n^2.$


Cho triển khai $left( sqrt x^3 + dfrac3sqrt<3>x^2 ight)^n$ với $x > 0.$ Biết tổng thông số của ba số hạng trước tiên của khai triển là $631.$ Tìm hệ số của số hạng cất $x^5.$


Giá trị của biểu thức (S = 3^99C_99^0 + 3^98.4C_99^1 + 3^97.4^2C_99^2 + ... + 3.4^98C_99^98 + 4^99C_99^99)() bằng:


Giá trị của biểu thức (S = C_2018^0 + 2C_2018^1 + 2^2C_2018^2 + ... + 2^2017C_2018^2017 + 2^2018C_2018^2018)() bằng:


Giá trị của biểu thức (S = 9^99C_99^0 + 9^98C_99^1 + 9^97C_99^2 + ... + 9C_99^98 + C_99^99)() bằng:


Giá trị của biểu thức (S = 5^nC_n^0 - 5^n - 1.2.C_n^1 + 5^n - 2.2^2C_n^2 + ... + 5left( - 2 ight)^n - 1C_n^n - 1 + left( - 2 ight)^nC_n^n)() bằng:


Cho biểu thức (S = C_2017^1009 + C_2017^1010 + C_2017^1011 + C_2017^1012... + C_2017^2017). Xác định nào sau đây đúng?


Số nguyên dương (n) vừa lòng (C_n^0 + 2C_n^1 + 2^2C_n^2 + 2^3C_n^3 + ... + 2^n - 2C_n^n - 2 + 2^n - 1C_n^n - 1 + 2^nC_n^n = 243) là:


Cho $n$ là số nguyên dương vừa lòng điều khiếu nại $6.C_n, + ,1^n, - ,1 = A_n^2 + 160.$ Tìm thông số của $x^7$ trong khai triển $left( 1 - 2x^3 ight)left( 2 + x ight)^n.$


Số nguyên dương (n) thỏa mãn (C_n^0.C_n + 1^n + C_n^1.C_n + 1^n - 1 + C_n^2.C_n + 1^n - 2 + ... + C_n^n - 1.C_n + 1^1 + C_n^n.C_n + 1^0 = 1716) là:


Tổng các hệ số của tất cả các số hạng trong triển khai nhị thức (left( x - 2y ight)^2020) là:


Khai triển nhị thức (left( x + 2 ight)^n + 5,,left( n in mathbbN ight)) có toàn bộ (2019) số hạng. Tìm (n).


Cho (left( 1 + 2x ight)^n = a_0 + a_1x^1 + ... + a_nx^n.) Biết (a_0 + dfraca_12 + dfraca_22^2 + ... + dfraca_n2^n = 4096.) Số to nhất trong số số (a_0,a_1,a_2,...,a_n) có mức giá trị bằng


Tìm hệ số của (x^5) trong triển khai thành nhiều thức của (left( 2 - 3x ight)^2n,) biết (n) là số nguyên dương thỏa mãn: (C_2n + 1^0 + C_2n + 1^2 + C_2n + 1^4 + ... + C_2n + 1^2n = 1024.)
Xem thêm: Từ 1 Đến 199 Có Bao Nhiêu Số 1 Từ 1 Đến 199 Toán Lớp 1 2 3 4 5

Biết tổng những hệ số của triển khai nhị thức (left( x + dfrac1x^2 ight)^3n) là (64.) tìm kiếm số hạng không chứa (x.)


Cho khai triển (left( 2 + 3x ight)^2021 = a_0 + a_1x + a_2x^2... + a_2021x^2021). Hệ số lớn số 1 trong triển khai đã đến là