Giải bài bác tập trang 159, 160 bài xích 35 Benzen và đồng đẳng. Một vài hiđrocacbon thơm không giống Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 11. Câu 1: Ứng với công thức phân tử ...

Bạn đang xem: Bài tập hoá 11 trang 159


Bài 1 trang 159 SGK chất hóa học 11

 Ứng với bí quyết phân tử C10H8 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Hướng dẫn.

Chọn C.

*
 etylbenzen

*
 1, 2 - đimetylbenzen (o - đimetylbenzen tốt o - xilen) 

*
 1, 3 - đimetylbenzen (m - đimetylbenzen hay m - xilen)

*
 1,4 - đimetylbenzen (p - đimetylbenzen hay p - xilen)

Bài 2 trang 159 SGK chất hóa học 11

Toluen cùng benzen làm phản ứng được với chất nào sau đây: (1) dung dịch brom vào CCl4; (2) dung dịch kali pemanganat; (3) hi đro có xúc tác Ni, đun nóng;

(4) Br2 có bột Fe, đun nóng? Viết phương trình phản ứng hóa học của những phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn.

Các phương trình hóa học:

 + 3H2 (xrightarrowt^o) 

*

 + 3H2 (xrightarrowt^o) 

*

 + Br2 (xrightarrowFe) 

*
 + HBr

 + Br2 (xrightarrowFe) 

*

Bài 4 trang 160 SGK hóa học 11

Trình bày cách thức hóa học phân biệt những chất: benzene, hex – 1 – en với toluen. Viết phương trình hóa học của những phản ứng vẫn dùng.

Hướng dẫn.

-Nhỏ hỗn hợp brom vào 3 ống nghiệm cá biệt đựng benzen, hex – 1 – en, toulen, ống nghiệm có hiện tượng mất màu là hex – 1 – en.

-Nhỏ dung dịch KMnO4 vào hai ống nghiệm còn lại và đun nóng, ống nghiệm như thế nào có hiện tượng mất màu sắc là toluene.

-Không có hiện tượng lạ gì là benzen.

Bài 5 trang 160 SGK chất hóa học 11

Hiđrocacbon X là chất lỏng gồm tỉ khối tương đối so với ko khí bằng 3,17. Đốt cháy hoàn toàn X nhận được CO2 có trọng lượng bằng 4,28 lần cân nặng H2O. Ở ánh nắng mặt trời thường, X không làm mất màu hỗn hợp brom. Khi đun nóng, X làm mất đi màu hỗn hợp KMnO4.

a) Tìm bí quyết phân tử với viết công thức cấu tạo của X.

Xem thêm: Hạt Tải Điện Kim Loại Là ? Hạt Tải Điện Trong Kim Loại Là Gì

b) Viết phương trình chất hóa học của bội phản ứng giữa X cùng H2 (xúc tác Ni, đun nóng), với brom (có mặt Fe), với hỗn hợp dư của axit HNO3 với axit H2SO4 đậm đặc.