Câu hỏi :

Cho những chất: ancol etylic, glixerol, glucozơ, đimetyl ete và axit fomic. Số chất tính năng được cùng với Cu(OH)2 là 


*