Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dân Âm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

(left(frac35-x ight)+frac1320=frac56)

(frac35-x=frac56-frac1320)

(frac35-x=frac1160)

(x=frac35-frac1160)

(x=frac512)

(left(x-frac12 ight)cdotfrac53=frac74-frac12)

(left(x-frac12 ight)cdotfrac53=frac54)

(x-frac12=frac54:frac53)

(x-frac12=frac34)

(x=frac34+frac12)

(x=frac54)


*

( 3/5 - x ) + 13/20 = 5/6

3/5 - x = 5/6 - 13/20

3/5 - x = 89/60

x = 3/5 - 89/60

x = 25/12

( x - một nửa ) x 5/3 = 7/4 - 1/2

( x - một nửa ) x 5/3 = 5/4

x - 1/2 = 5/4 : 5/3

x - một nửa = 35/12

x = 35/12 + 1/2

x = 41/12


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó gồm câu trả lời mà các bạn cần!

1. Tinh cac tong sau :

A = 1 + 3 + 7 + ... + 101

M = 16 -18 + đôi mươi - 22 + 24 - 26 + ... + 64 - 66 + 68

H = ( 1 + 2 + 3 + ... + 99 ) x ( 13 x 15 - 12 x 15 - 15 )

G = 1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 + 10 - 11 - 12 + 13 + 14 - ... + 301 + 302

2. Tim x biet :

a) 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 99 + 100 + 2 x X = 5052

Ai giai duoc chi tiet cac bai nay minh tick lien 10 tick hi hi hi !!!!!!


Ta có:

A = 1 + 3 + 5+ 7 +... + 101

A = (frac102.512=2601)

M = 16 - 18 + trăng tròn - 22 + 24 - 26 + .. + 64 - 66 + 68

M = ( 16 - 18 ) + ( 20 - 22 ) + ( 24 - 26 ) + ... + ( 64 - 66 ) + 68

M = (- 2 + - 2 + -2 + ... + - 2 ) + 68

M = 25/2 . ( - 2 ) + 68

M = -25 + 68

M = 43

H = ( 1 + 2 + 3 +...+ 99 ) x ( 13 x 15 - 12 x 15 - 15 )

H = ( 1 + 2 + 3 +...+ 99 ) x (13 - 12 - 1) x 15

H =( 1 + 2 + 3 +...+ 99 ) x 0

H = 0

G = 1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 + 10 - 11 - 12 + 13 + 14 - ... + 301 + 302

G = ( 1 + 2 ) + ( -3 - 4 ) + ( 5 + 6 ) + ( -7 - 8 ) + ( 9 + 10 ) + ( - 11 - 12 ) + ( 13 + 14 ) -...+ ( 301 + 302 )

G = ( 3 - 7 ) + ( 11 - 15 ) + ( 19 - 23 ) + 27 - ... + 603

G = -4 + - 4 + -4 + 27 - ... + 603

G = 75 x ( -4 ) + 603

G = -300 + 603

G = 303

2.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa học kì 2

a) 1 + 2 + 3 + 4 +...+ 99 + 100 + 2 x X = 5052

=>(frac100.1012)+ 2 x X = 5052

= > 5050 + 2 x X = 5052

= > 2X = 2

= > X = 1


Đúng(0)

tim x

1/5+x=3/7+1/3

x-1/2=2/3-1/5

3/5 nhân x=2/7+1/4

7/8:x=1/6 nhân 2/3


#Toán lớp 5
1
An Hoà

1 / 5 + x = 3 / 7 + 1 / 3

1 / 5 + x = 16 /21

x = 16 / 21 - 1 / 5

x = 59 / 105

x - 1 / 2 = 2 / 3 - 1 / 5

x - 1 / 2 = 7 / 15

x = 7 / 15 + 1 / 2

x = 29 / 30

3 / 5 * x = 2 / 7+ 1 / 4

3 / 5 * x = 15 / 28

x = 15 / 28 : 3 / 5

x = 25 / 28

7 / 8 : x = 1 / 6 * 2 / 3

7 / 8 : x = 1 / 9

x = 7 / 8 : 1 / 9

x = 63 / 8


Đúng(0)

tinh gia tri bieu thuc:

A) 1000000 - 107492 : 154 x 28 + 1000

B) 8/15 + 4/7 + 14/30 + 12/21 + 5

C) 9/13 : 6/11 - 5/12 : 6/11

Tim x :

1) X x2 + X x 1 tháng 5 = 8/5

2) X : 3/8 = 4/3 : 3/6


#Toán lớp 5
2
Sherlockichi Kazukosho

A) 1000000 - 107492 : 154 x 28 + 1000

= 1000000 - 19544 + 1000

= 981456

B) 8/15 + 4/7 + 14/30 + 12/21 + 5

= 15/7 + 5

= 50/7

C) 9/13 : 6/11 - 5/12 : 6/11

= 9/13 x 11/6 - 5/12 x 11/6

= (9/13 - 5/12) x 11/6

= 43/156 x 11/6

= 473/936

Bài 2

1) X x2 + X x 1/5 = 8/5

X x (2 + 1/5 ) = 8/5

X x 11/5 = 8/5

X = 8/5 x 5/11

X = 8/11

2) X : 3/8 = 4/3 : 3/6

X : 3/8 = 8/3

X = 8/3 x 3/8

X = 1


Đúng(0)
Asuna Yuuki

a) 1 000 000 - 107 492 : 154 x 28 + 1000

= 1 000 000 - 698 x 28 + 1000

= 1 000 000 - 19544 + 1000

= 980 456 + 1000

= 981 456

b) 8/15 + 4/7 + 14/30 + 12/21 + 5

= ( 8/15 + 14/30 ) + ( 4/7 + 12/21 ) + 5

= ( 16/30 + 14/30 ) + ( 12/21 + 12/21 ) + 5

= 30/30 + 24/21 + 5

= 1 + 24/21 + 5

= ( 1 + 5 ) + 24/21

= 6 + 24/21

= 150/21

= 50/7


Đúng(0)

3/7 + 4/5 + 4/7

3/2 x 4/5 x 2/3

4/6 + 7/13 + 17/9 + 19/13 + 1/9 + 14/6

315/316 x 316 /314 x 316/315 x 317/313


#Toán lớp 5
6
Nguyễn Tiến Dũng

(frac315316cdotfrac316314cdotfrac316315cdotfrac317313=frac315.316.316.317316.314.315.313=frac1.1.316.3171.314.1.313=frac10017298282)


Đúng(0)
l҉o҉n҉g҉ d҉z҉

Ta có :(frac32 imesfrac45 imesfrac23)

(=frac32 imesfrac23 imesfrac45=1 imesfrac45)

(=frac45)


Đúng(0)

Bài tập 6:Tính nhanh

A) 3 phần tư + 2/5 + 1/4 + 3/5 =....

B) 2/3 x ba phần tư x 4/5 x 5/6 =...

C) 4/5 x 3/7 + 4/5 x 4/7 =...

D) 2/5 x 7/4 - 2/5 x 3/7 =...

Xem thêm: Tất Cả Tính Từ Chỉ Cảm Xúc Trong Tiếng Anh Về Cảm Xúc, Tất Cả Tính Từ Chỉ Trạng Thái Trong Tiếng Anh

E) 75/100 + 18/21 + 19/32 + 1/4 +3/21 + 13/32 =....

ai lam to tick cho


#Toán lớp 5
0

Tìm x

1. 10 - 50% : x -3 =5

2. 75% + 2 x 1/2 - 3 x ( x - 1/3 ) = 10

3. 3 + 4+5+6+ .... + x = 207

4. 11+13+15+17+ ...+ x = 231

5. 1/2 + 1/6+ 1/12 + 1/20 + .... + 1/x .(x + 1 )= 9/20 ( dấu chấm là vết nhân nhé)


#Toán lớp 5
0

1) tìm kiếm x

a) (1/4 x X - 1/8) x 3 phần tư = 1/4

b) 12/5 : X = 14/3 x 4/7

c) x + 2/3 = 8 : 4 - 1

2) tiến hành phép tính:

a) (1/5 + 3/4) x 1/2

b) 13/20 - (1/4 - 5/20)

c) 1/10 + 4/20 + 9/30 + 25/50 + 36/60 + 49/70 + 64/80 + 81/90

d) 2/3.5 + 2/5.7 + 2/7.9 + ... + 2/41.43


#Toán lớp 5
0

b1( x + 3 ) x 5 + 1 = 20( x : 2 ) : 5 = 1 = 2hỗn số 2 3/7 * x + 1 5/4 = 5 3/42hỗn số 10 2/3 - x : 6/7 = 8 1/3 - 6 2/7các các bạn làm rõ ràng nhé nahnh tickkết ban nha


#Toán lớp 5
1
Jason

a)(left(x+3 ight) imes5+1=20Leftrightarrow5x+15=19)

(Leftrightarrow5x=4Leftrightarrow x=frac45)

b)sai đề

c)(2frac37 imes x+1frac54=5frac342)(Leftrightarrowfrac177 imes x+frac94=frac7114)(Leftrightarrowfrac177 imes x+frac6328=frac14228)

(Leftrightarrowfrac177 imes x=frac7928Leftrightarrow x=frac177:frac7928)(Leftrightarrow x=frac177 imesfrac2879Leftrightarrow x=frac476553=frac6879)

d)(10frac23-x:frac67=8frac13-6frac27Leftrightarrowfrac323-x:frac67=frac253-frac447)(Leftrightarrowfrac22421-x:frac67=frac7521-frac13221Leftrightarrow-frac5721-frac22421)

(Leftrightarrow-x:frac67=-frac28121Leftrightarrow-x=-frac28121 imesfrac67)(Leftrightarrow-x=-frac1686147Leftrightarrow x=frac56249=11frac2349)


Đúng(0)

a)3+2*x=15

b) 24- x = 19

c) 29*x-13= 45

d) 5* x-17=38

e) 50-2*(x +1)=20

f ) x-3/20=1/5

g ) 2va1/3:x=4/9

h ) 5/9 - 1/6 * x=2/3

i ) 2* x-3=1/2


#Toán lớp 5
1
Hollow Ichigo

a) 3+2*x=15

2x=15-3

2x=12

x=12:2

x=6

Vậy x=6

b) 24-x=19

x=24-19

x=5

Vậy x=5

c) 29x-13=45

29x=45+13

29x=58

x=58:29

x=2

Vậy x=2

d) 5x-17=38

5x=38+17

5x=55

x=55:5

x=11

Vậy x=11

e) 50-2(x+1)=20

2(x+1)=50-20

2(x+1)=30

x+1+30/2

x+1=15

x=15-1=14

Vậy x=14

f)


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ văn giờ đồng hồ anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học trực tuyến


91neg.com
91neg.com)